Meistä

Strategia ja tavoitteet

Strategia

Strategiaprosessi

Kehitämme strategiaamme jatkuvasti yhteistyössä hallituksemme, henkilöstömme, oman sijoittajayhteisömme ja asiakkaidemme kanssa. Strategiatyömme perustuu ensisijaisesti toimintaympäristömme jatkuvaan aistimiseen ja nopeaan reagointiin tämän pohjalta. Organisaatiomallimme ja päätöksentekoprosessimme on mukautettu vastaamaan tätä toiminta-ajatusta, jonka uskomme toimivan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Toteutamme tämän pohjalta henkilöstöstä lähteviä jatkuvia mikrotason strategia- ja organisaatiomuutoksia pyrkien välttämään tarvetta suurille rakenne- tai suunnanmuutoksille. Lisäksi toteutamme kurinalaista tulevaisuuden suunnittelua tekemällä jatkuvaa vuositason ennustetta sekä lähivuosien strategiasuunnittelua. Samalla toiminnassa vaalitaan jatkuvuutta toiminnan ydinajatuksen ja arvopohjan säilyessä muuttumattomina.

Liiketoimintamme laajentuminen ja investoinnit pyritään tekemään siten, etteivät ne aiheuta kannattavuuttamme olennaisesti vaarantavia riskejä. Liiketoiminnan laajentaminen perustuu malliin, jossa uusia konsepteja pilotoidaan aluksi kokonaisuuteen suhteessa pienellä panostuksella yhdessä sijoittajayhteisömme ja asiakkaidemme kanssa. Investointeja kasvatetaan vasta, kun investointien toimivuudesta ja arvontuotosta saadaan konkreettisia todisteita sijoittajayhteisöltä tai asiakkailta. Yhtiömme kasvanut kokoluokka on antanut edellytyksiä kasvattaa näitä panostuksia asteittain.

Strategiamme kulmakivet

Kasvamme pörssiyhtiöasiakaskunnassa rakentamalla sijoittajaviestinnälle ratkaisuja, joilla tehdä tehokasta,
vuorovaikutteista ja oikeat kohderyhmät tavoittavaa sijoittajaviestintää.

Rakennamme sijoittajille maailman yhteisökeskeisintä palvelua laadusta huolehtien.

Jatkamme kurinalaista laajentumista uusiin markkinasegmentteihin, joissa voimme olla erinomaisia.

Asiakkainamme on yli 400 pörssiyhtiötä Suomessa ja Ruotsissa. Suurin osa näistä asiakkaista hyödyntää vain yhtä tai kahta yhtiön viidestä suurimmasta tuotealueesta (tilausanalyysi, osavuosikatsausten verkkolähetykset, virtuaaliyhtiökokous, virtuaalitapahtumat ja IR-sivustoratkaisu). Koemme tuotetarjonnan laajentamisen nykyisessä asiakaskunnassa tarjoavan edellytykset tavoitetason mukaiselle kasvulle seuraaville 3–4 vuodelle. Lisäksi kartoitamme edellytyksiä laajentaa Inderes-alustan ulottuvuutta kansainvälisille markkinoille.

Inderes-alusta

Strategiamme ytimessä oleva Inderes-alusta on linkki pörssiyhtiöiden ja Inderesin sijoittajayhteisön välillä. Kun alustan ekosysteemiin liittyy uusia pörssiyhtiöitä, paranee samalla palvelu ja sisältöjen määrä sijoittajien näkökulmasta. Kun suurempi määrä sijoittajia liittyy yhteisöön, paranee vuorostaan palveluiden arvontuotto pörssiyhtiöille. Strategian ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää tätä kasvua ruokkivaa verkostovaikutusta.

Koemme meillä olevan vahvimmat pitkän aikavälin kilpailuedut Inderes-alustaan kytkeytyvässä liiketoiminnassa. Panostamme lisäksi kokonaisuuden ja liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asiakkuuksiin, jotka eivät suoraan kytkeydy Inderes-alustaan.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Tavoitteenamme on ylläpitää pitkällä aikavälillä tervettä suhdetta liikevaihtomme kasvunopeuden ja kannattavuuden välillä. Kypsän kehitysvaiheen kohdemarkkinoissa tavoittelemme vahvaa kannattavuustasoa. Muissa kohdemarkkinoissa tavoittelemme ensisijaisesti nopeaa kasvua, mikä voi tapahtua lyhyen aikavälin kannattavuutemme kustannuksella. Samalla pyrimme tekemään hallittuja investointeja uusiin tuotealueisiin, joilla laajentaa potentiaalista kohdemarkkinaa. Esimerkiksi vuonna 2019 kasvatimme kohdemarkkinaamme laajentumalla IR webcast -palveluihin sekä vuonna 2020 laajentumalla virtuaaliyhtiökokousratkaisuihin, IR-sivustoratkaisuihin sekä virtuaalitapahtumaliiketoimintaan. Kasvua rajoitetaan tarvittaessa suotuisassa markkinassa, mikäli se nousee organisaatiomme luontaisen kasvukyvyn yli.

Olemme määritelleet yhden pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen, jonka pohjalta nykyistä strategiaa ohjataan. Tavoitteen perustana on arviomme omasta luontaisesta, hallitusta kasvunopeudesta sekä liiketoimintojen kannattavuuspotentiaalista: tavoitteenamme on ylläpitää 30–50 %:n liikevaihdon kasvuprosentin ja kannattavuuden (EBITA-%) yhteissummaa markkinasyklistä riippumatta.

null

Historiallinen toteuma

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liikevaihdon kasvu-% 29 % 40% 56% 76 % 36 % 14 %
EBITA-% 21 % 19 % 18 % 20 % 20 % 9 %
Yhteensä 50 % 59 % 74 % 96 % 55 % 24 %

Voitonjakopolitiikka

Tavoitteenamme on vuosittain kasvava absoluuttinen voitonjako, mikä sisältää osingonjaon ja omien osakkeiden ostot. Tähän päästäksemme pyrimme rakentamaan liiketoimintamallin, joka tuottaa vakaata ja vuosittain kasvavaa kassavirtaa.

Kassavirtaa voidaan voitonjaon lisäksi käyttää taseen vahvistamiseen ja kasvuinvestointeihin. Lisäksi harkitsemme osingon jakamista puolivuosittain.

Ikuisuustavoitteemme

Olemme aina mieluummin pieni ja erinomainen, kuin suuri ja keskinkertainen yritys.

Emme jousta arvoistamme.

Autamme henkilöstöämme kasvamaan ammattilaisina ja yksilöinä.

Ikuisuustavoitteidemme tarkoitus on turvata yhtiölle mahdollisimman pitkä ja hyvä elämä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen saattaa edellyttää henkilöstön, oman sijoittajayhteisön ja asiakkaiden etujen laittamista osakkeenomistajien lyhyen aikavälin intressien edelle.

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme