Meistä

Markkina

Markkina

Arviomme mukaan liiketoiminnallemme ei ole määritettävissä yhtä selkeää olemassa olevaa kohdemarkkinaa. Pyrimme luomaan omaa kategoriaamme, jossa ratkaisujamme yhdistää tiedonkulku pörssiyhtiöiden ja sijoittajien välillä. Pääasiallinen ostaja ratkaisuillemme on pörssiyrityksen viestintä- tai sijoittajaviestintäosasto tai ylin johto. Pyrimme rakentamaan tälle kohderyhmälle yhtenäistä palvelutarjoamaa etenkin sijoittajaviestinnän tarpeisiin. Tällä kohdemarkkinalla emme ole tunnistaneet vastaavaa toimijaa, jolla olisi myös oma, aktiivisista sijoittajista koostuva jäsenyhteisö.

Liiketoiminta-alueittain kohdemarkkinamme voidaan jakaa Suomessa tilausanalyysin, virtuaalitapahtumien ja sijoittajaviestinnän ratkaisujen markkinoihin. Ruotsissa toimimme virtuaalitapahtumien markkinalla. Ratkaisumme pörssiyhtiöille edellyttävät usein vahvaa paikallista läsnäoloa, tiivistä asiakastuntemusta sekä paikallista sijoittajayhteisöä ja jakeluverkostoa. Siten liiketoimintamme on painottunut markkinoille, joissa meillä on paikallinen läsnäolo.

Lisäksi toimimme useilla rinnakkaisilla kohdemarkkinoilla, joiden rooli on tukea ydintarjoamaamme sekä jalostaa uusia kasvuaihioita. Näihin kuuluvat esimerkiksi listaamattomien yritysten neuvonantopalvelut, virtuaalitapahtumien ohjelmistoalusta sekä virtuaalitapahtumapalvelut pörssiyhtiöiden ulkopuolisessa asiakaskunnassa. Arviomme mukaan näillä alueilla on huomattavaa markkinapotentiaalia, mutta uskomme pörssiyhtiösegmentin tarjoavan vahvimmat kilpailuedut, sekä pitkällä aikavälillä parhaat edellytykset arvonluontiin Inderesin yhteisölle, asiakkaille ja omistajille.

Toimialakatsaus liiketoiminta-alueittain:

Tilausanalyysi add

Osakeanalyysimarkkina jakautuu sijoittajien rahoittamaan kohdeyrityksille maksuttomaan analyysiin sekä tilausanalyysiin, jossa kohdeyhtiö rahoittaa itsestään tehtävän tutkimuksen. Sijoittajien rahoittamaa analyysiä tekevät pääasiassa pankkiiriliikkeet. Tämä osakeanalyysi keskittyy pääasiassa suurimpiin pörssiyhtiöihin ja se on rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (2014/65/EU, MiFID II) myötä tyypillisesti rajatun ammattimaisen sijoittajakohderyhmän saatavissa. Tämä jättää markkinaan tyhjiön niin yritysten kuin sijoittajien näkökulmasta.

Tilausanalyysimarkkina syntyi Suomeen 2010-luvun aikana täyttämään tätä tarvetta ja Suomen markkina on näkemyksemme mukaan kehittynein koko Euroopassa. Suomessa yhtiön arvion mukaan yli 110 pörssiyhtiötä on tilannut itsestään jatkuvan analyysin yhdeltä tai useammalta palveluntarjoajalta. Markkinan kasvunopeutta Suomessa määrittää arviomme mukaan pörssiyhtiöiden lukumäärä, sillä Suomessa tilausanalyysin kattavuus on erittäin korkea. Osa yrityksistä tilaa myös useamman analyysin itsestään.

Olemme käynnistäneet analyysiliiketoimintamme myös Ruotsin markkinoilla osana kansainvälistymistämme.

Virtuaalitapahtumat add

Virtuaalitapahtumamarkkina käsittää tapahtumien suunnittelu- ja tuotantopalvelut, studioratkaisut, ohjelmistoalustan sekä sisällöntuotannon.

Tyypilliset tuotannot ovat esimerkiksi sijoittajatapahtumia, tiedotustilaisuuksia, yhtiökokouksia, sisäisiä tapahtumia sekä erilaisia konferensseja ja yritystapahtumia. Markkina on syntynyt vähitellen 2000-luvun aikana teknologian ja tietoliikenneverkkojen tehokkuuden kasvun mahdollistaessa tapahtumien verkkolähetysten kustannustehokkaan toteutuksen.

Tytäryhtiömme Flik oli yksi ensimmäisiä toimijoita Suomessa tällä markkinalla. Koronaviruspandemian myötä markkinalla on tapahtunut siirtymä fyysisten tapahtumien verkkolähetyksistä kokonaan virtuaalisiin tapahtumiin. Tämä vaikeuttaa markkinan koon määrittämistä, kun perinteinen fyysinen tapahtumateollisuus ja virtuaalitapahtumat lähenevät toisiaan. Havaintomme mukaan koronaviruspandemia on kiihdyttänyt merkittävästi kysyntää virtuaalitapahtumille. Toimimme näillä markkinoilla pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa.

Sijoittajaviestinnän ratkaisut add

Sijoittajaviestintäratkaisujemme kohdemarkkina käsittää määritelmämme mukaan sijoittajaviestinnän neuvonantopalvelut, virtuaaliyhtiökokousteknologian ja sijoittajaviestinnän ohjelmistoratkaisut.

Uskomme markkinan kasvavan tulevina vuosina pörssiyhtiöiden omaksuessa uutta teknologiaa voidakseen toteuttaa tehokkaammin sijoittajaviestintää ja tarjotakseen omistajilleen parempaa palvelua. Pörssiyhtiöiden omat resurssit eivät välttämättä riitä vastaamaan sijoittajien ja sääntelyn kasvaviin vaatimuksiin sijoittajaviestinnässä, mikä lisää tarvetta ulkoiselle kumppanille ja tehokkaille työkaluille. Markkinan kasvunopeutta määrittää lisäksi pörssiyhtiöiden lukumäärä.

Sijoittajayhteisölle tarjottavat palvelut add

Tavoitteenamme on pitää palvelut omalle sijoittajayhteisölle laajalti maksuttomina tai matalan kustannuskynnyksen takana. Liikevaihtomme sijoittajakohderyhmässä muodostuu pääasiassa instituutiosijoittajille tarjottavasta palvelusta, Premium-yhteisön suorista tilauksista sekä kumppanisopimuksista. Näemme tämän markkinan pörssiyhtiöratkaisuja tukevana markkinana, jossa kasvun sijaan ensisijaista on oman sijoittajayhteisön sitoutuneisuus ja luottamus sekä jakeluverkon kattavuus.

Markkinatrendit

Uskomme strategiassamme seuraaviin kasvuamme tukeviin markkinatrendeihin:

Yksityissijoittajien määrä lisääntyy ja suoran osakesijoittamisen suosio kasvaa

Pörssilistautuminen vaihtoehtona kasvuyrittäjille yleistyy

Pörssiyhtiöt haluavat panostaa avoimuuteen ja sijoittajaviestintään

Digitaaliset kanavat mahdollistavat pörssiyhtiöille jatkuvasti tehokkaamman sijoittajaviestinnän

Uskomme näiden trendien edelleen johtavan finanssialan tiedon demokratisoitumiseen. Maaliskuussa 2021 Suomen arvo-osuusjärjestelmässä oli yhteensä 949 029 osakkeenomistajaa. Joulukuun 2015 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana Suomen arvo-osuusjärjestelmässä olevien osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 104 437 kappaleella eli 12 %. Vuosina 2015–2021 Helsingin pörssiin ja First North -listoille on listautunut 58 uutta yritystä ja huhtikuussa 2021 noteerattujen yritysten lukumäärä on kasvanut 129 kappaleesta 161 kappaleeseen, vastaten 4 % tai reilua 9 yhtiön vuosikasvua kuuden vuoden ajalta.

Kilpailutilanne ja kilpailuedut

Emme ole tunnistaneet päämarkkinoiltamme suoraa merkittävää kilpailijaa, joka toimisi vastaavalla toimintamallilla keskittyen ensisijaisena ansaintamallinaan pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnän ratkaisuihin. Tunnistamme kuitenkin yksittäisillä osa-alueilla lukuisia kilpailijoita ja joissain ratkaisuissa saatamme toimia kilpailijoidemme kanssa kumppanina. Pääasiassa kilpailijat tuottavat samankaltaisia ratkaisuja yksittäisillä alueilla, mutta niiden ydinliiketoimintaa ei ole pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnän palveleminen. Arviomme mukaan keskeinen kilpailuetumme on kyky yhdistää asiantuntijapalvelut, omat teknologia-alustamme ja sijoittajayhteisömme.

Kilpailutilanne tilausanalyysimarkkinalla add

Tilausanalyysimarkkinassa monet pankit ovat viime vuosina aktivoituneet tarjoamaan tilausanalyysiä perinteisen analyysin rinnalla, mikä on kiristänyt kilpailua. Tämä on toisaalta myös kiihdyttänyt pörssiyhtiöiden siirtymää tilausanalyysimalliin.

Tilausanalyysipalveluita Suomen markkinalla tarjoavat tietämyksemme mukaan Evli, Nordea, OP Ryhmä, Danske Bank ja SEB. Lisäksi ruotsalainen Redeye, norjalainen ABG Sundal Collier sekä Iso-Britannialainen Edison Research palvelevat yksittäisiä suomalaisia pörssiyhtiöitä. Arvioimme olevamme tällä alueella markkinajohtaja yli 100 tilausanalyysisopimuksen määrällä.

Näkemyksemme mukaan kilpailuetumme tilausanalyysissä ovat laaja oma sijoittajayhteisö, oma inderes.fi-sijoittajamedia sekä tutkimuksen korkea laatu ja aktiivisuus. Olemme pyrkineet tukemaan sijoittajayhteisön pääsyä monipuoliseen riippumattomaan tietoon ja investoineet rajapintoihin, joiden avulla myös kilpailijoiden analyysejä on tuotu inderes.fi-palveluumme.

Kilpailutilanne virtuaalitapahtumamarkkinassa add

Virtuaalitapahtumamarkkinassa kilpailu on pirstaloitunutta. Tytäryhtiömme Flik kilpailee esimerkiksi tapahtumatoimistojen ja webcast-tekniikan toimittajien kanssa. Toimimme monissa asiakkuuksissa kumppanuusmallilla samojen toimijoiden kanssa.

Flikin kilpailuetuna on kyky toimittaa asiakkaille korkealla laatutasolla vaativia ja laajoja tapahtumakokonaisuuksia aina tapahtumasuunnittelusta toteutukseen sekä digitaaliseen katsojakokemukseen.

Lisäksi yhtiön oman kehittäjätiimin kehittämä virtuaalitapahtuma-alusta Videosync mahdollistaa teknisen joustavuuden ja asiakaskohtaisen räätälöitävyyden. Sijoittajaviestinnän asiakaskunnassa Flikin kyky tarjota lähetysten jakelu Inderesin sijoittajayhteisöön on merkittävä kilpailuetu.

Kilpailutilanne sijoittajaviestinnän ratkaisuissa add

Sijoittajaviestinnän ratkaisuissa kohtaamme kilpailua yhtiökokousratkaisujen toimittajista, viestintätoimistoista sekä sijoittajaviestinnän ohjelmistotyökalujen toimittajista. Samojen toimijoiden kanssa saatetaan toimia usein myös kumppanuusmallilla.

Kilpailuetujamme ovat vahva tekninen osaaminen ja oma kehittäjätiimi, asiakaspalvelu, sijoittajakohderyhmän ymmärrys ja oma sijoittajayhteisö sekä asiantuntijaosaaminen.

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme