https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Sijoittajat

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

Tausta

Tässä Inderes Oyj:n (”Inderes” tai ”yhtiö”) tiedonantopolitiikassa kuvataan viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät vastuut sekä keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joita yhtiö noudattaa viestinnässään pääomamarkkinoiden toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Inderesin osake on listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 11.10.2021 alkaen. Inderes noudattaa viestinnässään markkinoiden väärinkäyttöasetusta (Market Abuse Regulation eli MAR-asetus) ja Nasdaq First North Growth Market -sääntöjä. Tiedonantopolitiikka on hyväksytty yhtiön hallituksessa 9.8.2021. Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

2. Periaatteet ja tavoitteet add

Inderesin sijoittajaviestinnän keskeiset periaatteet ovat läpinäkyvyys, sijoittajien yhdenvertaisuus, aktiivisuus ja luotettavuus. Tietojen julkistamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  •  Tiedot julkaistaan niin pian kuin mahdollista.
  •  Viestintä perustuu tosiasioihin.
  •  Viestintä on johdonmukaista ja täsmällistä ja antaa tietojen vastaanottajalle mahdollisuuden arvioida niiden vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan ja tulevaisuuteen.
  • Myönteisistä ja kielteisistä asioista kerrotaan tasapuolisesti.
  • Sijoittajille kerrotaan realistiset odotukset tulevaisuuden kehityksestä eri ajan jaksoilla sekä kehitykseen liittyvistä riskeistä. - Tiedot julkistetaan samanaikaisesti kaikille sidosryhmille sääntelyn edellyttämällä ja tarkoin valvotulla tavalla. - Sääntelyn edellyttämällä tavalla julkistetut tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan.

Viestinnän tavoitteena on tukea Inderesin osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta antamalla pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää, täsmällistä ja ajankohtaista tietoa yhtiön strategiasta, tavoitteista, toimintaympäristöstä, liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta asemasta.

3. Vastuut ja organisointi add

Inderesin toimitusjohtaja hoitaa yhteydenpidon sijoittajiin, analyytikoihin ja mediaan Inderesiin liittyvissä asioissa. Inderesin taloudellista tilannetta, markkinoita ja tulevaisuuden näkymiä kommentoivat Inderesin toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Liiketoiminta-alueiden johtajat sekä asiantuntijat voivat antaa lausuntoja omaan vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa saamiensa ohjeiden mukaisesti. Analyytikot voivat kommentoida sijoittajille ja medialle ainoastaan seuraamiinsa yhtiöihin liittyviä asioita. Viestintämateriaalien valmistelusta vastaavat tapauskohtaisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja viestintä. Tiedotteiden jakelusta vastaa viestintä. Inderesin hallitus päättää taloudellisten katsausten ja yhtiökokouskutsun julkistamisesta. Tulosvaroituksen antamisesta päättää hallitus, ellei kiireellisyys vaadi toimitusjohtajan päätöstä asiassa. Inderesin hallitus on valtuuttanut Inderesin toimitusjohtajan päättämään sisäpiiritiedon julkistamisesta tai lykkäämispäätöksen tekemisestä, mikäli MAR 17 (4) artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja viestintä vastaavat kokonaisuudessaan Inderesin tiedonantovelvollisuuksien täyttämisestä.

4. Viestintäkanavat ja kieli add

Yhtiötiedotteet julkaistaan samanaikaisesti pörssissä ja yhtiön internetsivuilla. Ne toimitetaan samanaikaisesti myös keskeisille tiedotusvälineille ja tiedotteiden tilaajille. Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Yhtiötiedotteet julkistetaan suomen lisäksi myös englannin kielellä.  

Inderesiä koskevan tiedon pääasiallinen lähde on yhtiön internetsivusto. Inderes pyrkii tarjoamaan sivustollaan kattavasti tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean ja perustellun kuvan yhtiöstä. Internetsivuilta löytyy myös tulosjulkistusten ja muiden sijoittajatapahtumien materiaalit, jotka julkistetaan siellä mahdollisimman oikea-aikaisesti. Inderes säilyttää markkinoille julkistamiaan tietoja internetsivuillaan vähintään viiden vuoden ajan. Inderes järjestää tulosjulkistuksen yhteydessä webcast-tilaisuuden, jota on mahdollisuus seurata livelähetyksenä ja jonka aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Inderes järjestää säännöllisesti myös pääomamarkkinapäiviä ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan muihin sijoittajatapahtumiin. Tilaisuuksien tallenteet löytyvät jälkikäteen Inderesin internetsivuilta. Inderes jakaa ajankohtaisia asioita ja avaa Inderesiä sijoituskohteena sosiaalisen median kanavissa ja sijoittajayhteisöissä.

5. Säänneltyjen tietojen julkistaminen add

Säänneltyjen tietojen julkistamisella viitataan lainsäädäntöön tai pörssin ohjeisiin pohjautuvaan velvoittavaan tiedottamiseen. Säännellyt tiedot julkistetaan yhtiötiedotteella. Yhtiötiedotteen perustietoihin merkitään ”Sisäpiiritieto” aina, kun kyse on sisäpiiritiedon julkistamisesta.

5.1. SISÄPIIRITIETO

EU:n laatiman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti Inderes julkistaa mahdollisimman pian Inderesiä koskevan sisäpiiritiedon tai lykkää julkistamista asetuksen mukaisesti. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut, julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä ja sitä koskevia prosesseja on käsitelty tarkemmin Inderesin sisäisessä ohjeessa. Sisäpiiritieto on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti liikkeeseenlaskijaan ja jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisen rahoitusvälineen tai siihen liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. Tiedolla, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineiden tai rahoitusjohdannaisten hintoihin tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena. Sisäpiiritietoa voivat olla muun muassa: - muutokset tulevaisuuden näkymissä - yrityksen tai liiketoiminnan kauppa - merkittävä investointi

5.2. TALOUDELLISET RAPORTIT 

Inderes julkaisee puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja kaksi liiketoimintakatsausta ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Näiden lisäksi Inderes julkaisee kuukausittaisia katsauksia liikevaihdon kehityksestä. Lisäksi yhtiö julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Kuukausittaisissa katsauksissa raportoidaan liikevaihto vertailutietoineen sekä johdon arvio liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana. Kuukausittaiset katsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua. Poikkeuksen tekevät yhdessä raportoitavat tammi- ja helmikuun luvut, osana tammi– maaliskuun liiketoimintakatsausta julkistettavat maaliskuun luvut, osana puolivuosikatsausta julkistettavat kesäkuun luvut, osana tammi–syyskuun liiketoimintakatsausta julkistettavat syyskuun luvut sekä osana tilinpäätöstiedotetta julkaistavat joulukuun luvut. Kuukausittaisten katsausten luvut ovat tilintarkastamattomia. Inderes raportoi tietoja julkisesti konsernitasolla. 

5.2.1. OHJEISTUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

 Inderes julkaisee tulosohjeistuksen tilikaudelle. Ohjeistus sisältää johdon arvion liikevaihdon ja suhteellisen kannattavuuden kehityksestä. Lisäksi yhtiö julkaisee ohjeistuksen taustaoletukset ja perusteet. Epävarmoissa markkinaolosuhteissa hallitus voi päättää olla antamatta ohjeistusta. Tulosohjeistuksen lisäksi Inderes julkaisee pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Inderesin hallitus arvioi vuosittaisen strategiaprosessin yhteydessä, onko pidemmän aikavälin taloudellisia tavoitteita syytä muuttaa. Taloudellisten tavoitteiden muutoksista tiedotetaan yhtiötiedotteella. Lisäksi Inderesillä on yhtiön perustajaosakkaiden määrittelemät ikuisuustavoitteet.

5.2.2. TULOSVAROITUS 

Inderes antaa tulosvaroituksen, jos yhtiön tuloksen tai taloudellisen aseman kehitys on merkittävästi odotettua heikompi tai parempi. Tulosvaroitus julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä, kun Inderes arvioi tuloksen todennäköisesti poikkeavan olennaisesti siitä, mitä voidaan kohtuudella odottaa yhtiön aiemmin julkistamien taloudellisten tietojen perusteella. Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

5.2.3. HILJAINEN JAKSO 

Inderes noudattaa 30 vuorokauden pituista niin sanottua hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Tänä aikana Inderes ei anna yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, markkinoihin tai tulevaisuuden näkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana Inderes ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousalan median edustajia eikä kommentoi yrityksen taloudelliseen tilanteeseen tai markkina- tai liiketoimintanäkymiin liittyviä asioita. Mikäli jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma edellyttää välitöntä julkistamista, Inderes julkistaa tiedot viipymättä tiedonantovelvollisuuteen liittyvien säännösten mukaisesti, minkä jälkeen se voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

5.3. MUUT SÄÄNNELLYT TIEDOT JA ERITYISTILANTEET 

Yhtiö tiedottaa yhtiötiedotteina myös muista markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja markkinapaikan sääntöjen mukaisista asioista, kuten esimerkiksi muutoksista johdossa sekä osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä. Näistä johdon liiketoimista tiedottamista on käsitelty alla tarkemmin.

5.3.1. JOHDON LIIKETOIMET 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava Inderesille ja Finanssivalvonnalle heidän omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet, jotka koskevat Inderesin osakkeita tai niihin kytkeytyviä rahoitusvälineitä. Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan Inderesin hallituksen ja johtoryhmän jäseniä. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevat ilmoitukset julkaistaan kahden työpäivän kuluessa siitä, kun Inderes on saanut ilmoituksen liiketoimen toteuttamisesta.

5.3.2. HUHUT, MUIDEN TOIMET JA TIETOVUODOT 

Inderes ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita. Inderes voi kuitenkin harkita yhtiötiedotteen julkistamista huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi, mikäli näillä on merkittävä vaikutus yhtiön arvopaperin arvoon. Inderes ei myöskään kommentoi valmisteilla olevia asioita. Mikäli kuitenkin Inderesin arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava tieto on vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, yhtiö julkaisee asiasta yhtiötiedotteen.

6. Muiden kuin säänneltyjen tietojen julkistaminen add

Inderes kertoo lehdistötiedotteilla, blogikirjoituksissa, podcasteissa, videoilla, sosiaalisessa mediassa tai muissa epävirallisissa kanavissa sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä.

7. Poikkeustilanteiden viestintä add

Inderes on laatinut kriisiviestintäprosessin ja -ohjeet oikean ja oikea-aikaisen tiedon tarjoamiseksi Inderesin johdolle, työntekijöille ja muille sidosryhmille kriisin sattuessa. Kriisiviestinnän tehtävänä on tukea kriisinhallintaa tarjoamalla osaamista ja jakamalla oikeaa tietoa keskeisille kohderyhmille.

8. Sisäpiiriohje add

Sisäpiiritietoa koskevissa asioissa Inderes noudattaa sovellettavan lainsäädännön ja Finanssivalvonnan standardien lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirisääntöjä. Lisäksi Inderesissä on käytössä yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, jonka mukaan Inderesin ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseenlaskemilla rahoitusinstrumenteilla 30 vuorokauteen (niin sanottu suljettu ikkuna) ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.