Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Inderesin yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Helsingissä, ja sen kutsuu tavallisesti koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä niin kirjallisesti vaativat.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain edellyttämistä asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkitsemisestaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Inderes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2022 klo 15.00 alkaen Kämp Symposion -studiossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Aiemmat yhtiökokoukset