https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Inderes Oyj:n vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Inderes Oyj

Yhtiötiedote 11.4.2024 klo 18.00

Inderes Oyj:n vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Inderes Oyj:n 11.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kaj Hagros, Tero Weckroth ja Nina Källström ja uusiksi jäseniksi valittiin Helena Norrman ja Joakim Frimodig. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj Hagrosin ja varapuheenjohtajaksi Joakim Frimodigin. Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia. Hallitus arvioi kaikkien jäsenien olevan riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille kullekin 1 250 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksesta aiheutuneet kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Osinko

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,85 euroa osakkeelta, eli yhteensä 1 446 657 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä.

Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti: Ensimmäinen osingonmaksun erä 0,42 euroa per osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 15.4.2024 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osingonmaksun erä maksetaan 22.4.2024. Toinen osingonmaksun erä 0,43 euroa per osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka alustavana täsmäytyspäivänä 15.10.2024 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osingonmaksun erä maksetaan alustavasti 22.10.2024. Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 85 097 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan esimerkiksi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2025 asti. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 340 390 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2025 asti. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.4.2024.

Inderes Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja
mikael.rautanen@inderes.com
+358 50 346 0321

Hyväksytty neuvonantaja:

Sisu Partners Oy
Jori-Pekka Rautalahti
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
juha.karttunen@sisupartners.com
puh. +358 40 555 4727

Inderes lyhyesti

Inderes on pohjoismainen sijoittajamedia, joka tuo yhteen sijoittajat ja pörssiyhtiöt. Tuotamme syväluotaavaa osaketutkimusta ja sijoittajaviestinnän ratkaisuja yli 400 pörssiyhtiölle, jotka haluavat palvella sijoittajayhteisöä paremmin. Inderes on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalle ja se toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Lue lisää: http://www.group.inderes.fi/